Statuten en HR

Statuten

Statuten Tussen Wad en Duin

Huishoudelijk Reglement

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene Bepalingen en accommodatie
Artikel 2: Aanmelding en toelating lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5: Bestuur en commissies
Artikel 6: Verkiezingen en benoemingen
Artikel 7: Donateurs
Artikel 8: Vrijwilligers
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Officiële mededelingen
Artikel 11: Slotbepalingen

Artikel 1     Algemene Bepalingen
1. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Menvereniging Tussen Wad en Duin en mag nimmer in strijd zijn met die statuten.
2. Het huishoudelijk reglement kan ieder jaar aangepast worden. Elk voorstel tot aanpassing moet tijdens de Ledenvergadering door een meerderheid van de leden goedgekeurd worden.
De stemming geschiedt door hoofdelijke stemming.
3. Leden en donateurs die een voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement willen indienen, dienen dit voorstel schriftelijk minimaal 4 weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur doen toekomen.
Het bestuur legt dit voorstel met een advies voor aan de Algemene Ledenvergadering.
Accommodatie
4. De vereniging maakt gebruik van de accommodatie van ‘Manege Akenburg’, gevestigd te Akenbuurt 18, 1791 PJ Den Burg.
5. De accommodatie is in eigendom van en wordt beheerd door de Stichting SOMT en voldoet aan het predikaat ‘Veilige Manege’.
6. Een ieder die gebruik maakt van deze accommodatie dient zich te houden aan de (rijbaan)regels en voorschriften van de Stichting SOMT.
7. De vereniging heeft de mogelijkheid ontheffing aan te vragen bij de Stichting SOMT, betreffende lid 6. De gevraagde ontheffing dient schriftelijk door de SOMT bevestigd te worden. Te denken valt aan het rijden zonder veiligheidscap bij showelementen/concoursrijden.

Artikel 2     Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Indien de betrokkene jonger is dan 18 jaar, dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Het inschrijfformulier staat op onze website.
2. Nieuwe leden ontvangen kort na aanmelding een ‘welkomstenveloppe’, met daarin o.a. informatie over de structuur van de vereniging en haar activiteiten, de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in, dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regio- en kringvereniging waaronder de vereniging valt. De aanmelding voor het lidmaatschap van laatstgenoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
Voor de duur van het lidmaatschap zijn naast de statuten en reglementen van de vereniging, ook de statuten en reglementen van de regio- en kringvereniging van toepassing.
4. De statuten en reglementen van de vereniging worden op de website van de vereniging gepubliceerd. De statuten en reglementen van de onder lid 3 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
5. Deelnemers aan door de vereniging georganiseerde activiteiten dienen (jeugd)lid van de menvereniging te zijn. Een ieder die zich voor een activiteit heeft opgegeven, dient zich er van bewust te zijn een bepaalde verantwoordelijkheid te hebben tegenover de organisatie.

Artikel 3     Categorieën van leden
1. Conform de statuten

Artikel 4     Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 (statuten W&D, 2012) verplicht een lid zich voorts:
a. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde.
b. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de KNHS.
2. Leden onthouden zich tegenover alle andere personen elke vorm van gedrag dat als ongewenst of als gedwongen wordt ervaren, in verbale, non-verbale, alsmede in indirecte zin.
3. Van de leden wordt verwacht dat zij (jaarlijks) minimaal 2x aan een door de vereniging georganiseerde rijdende activiteit meedoen. Hiervan kan in overleg met het bestuur van afgeweken worden, i.v.m. ziekte of andere omstandigheden.

Artikel 5     Bestuur en Commissies
Bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 bestuursleden dit wensen.
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kunnen geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
6. Ieder lid van het bestuur heeft 1 stem.
7. Naast het besturen van de vereniging heeft het bestuur (of een afvaardiging daarvan) regelmatig overleg en/of contact met:
a. het bestuur van rijvereniging Waddenruiters/Kleppertjes
b. het bestuur van Stichting SOMT
c. diverse instanties als gemeente, politie en SBB.
Commissies
8. De vereniging kent verschillende commissies. In elke commissie is een bestuurslid vertegenwoordigd. Het is mogelijk dat tijdens een commissiebijeenkomst het bestuurslid vervangen wordt door een ander bestuurslid.
9. De door het bestuur ingestelde commissie of commissarissen mogen zonder volmacht van het bestuur geen verplichtingen aangaan en geen verpanding of afgifte van de onder hun in beheer zijnde goederen doen plaatsvinden.
10. Eén van de bestuursleden is belast inzake het gebruik en uitlenen/verhuur van materialen welke in eigendom van menvereniging Tussen Wad en Duin zijn. De toegezegde materialen kunnen kortstondig voor gebruik worden opgehaald en dienen zo spoedig mogelijk na gebruik te worden teruggebracht.

Artikel 6     Verkiezingen en benoemingen
1. Conform de statuten

Artikel 7     Donateurs
1. Donateurs zijn natuurlijke personen die zich door inlevering van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier bij het bestuur hebben aangemeld.
2. Donateurs worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Zij hebben daar adviesrecht, echter geen stemrecht. Zij mogen zich op de algemene ledenvergadering niet laten vertegenwoordigen.
3. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor de jaarlijkse feestavond. Tevens kunnen en mogen zij meedoen aan gezelligheidsritten (evt. tegen betaling van de onkosten).

Artikel 8     Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze vereniging. Zij houden de vereniging draaiende.
1. Vrijwilligers kunnen zowel (jeugd)leden van de vereniging zijn, maar ook donateurs of derden.
2. Van de leden wordt verwacht dat zij zich (jaarlijks) minimaal 1x inzetten/ingezet worden voor vrijwilligerswerk. Bij verhindering dienen de leden zelf voor vervanging te zorgen.
3. Vrijwilligerswerk kan bestaan uit onderhoudswerkzaamheden, kantinedienst, maar ook bv. alle taken die voortkomen uit de organisatie van wedstrijden.

Artikel 9     Aansprakelijkheid
1. Ieder lid is verplicht zich voor zijn eigendommen tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren. Wettelijke overtredingen of schade veroorzaakt tijdens deelname aan activiteiten aan directe- of indirecte medewerkers, plaatsvindende door of aan leden, recreatierijders of derden, zijn voor rekening van de eigenaar cq bestuurder of meerijder van de aanspanning.
Onder geen enkele omstandigheid kan er aanspraak gemaakt worden op civiele of financiële verantwoordelijkheid van de vereniging of haar bestuurders.
2. Menvereniging Tussen Wad en Duin heeft een WA-verzekering afgesloten.

Artikel 10     Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de Algemene Ledenvergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging via de website en/of nieuwsbrief van de vereniging.
2. De (jeugd)leden ontvangen de officiële mededelingen via e-mail. Alleen de leden die niet in het bezit zijn of gebruik kunnen maken van een computer kunnen bij het bestuur aangeven dat zij de officiële mededelingen schriftelijk willen ontvangen.
3. Leden en donateurs ontvangen (minimaal) ieder kwartaal per e-mail de nieuwsbrief van het bestuur en worden via de website van de vereniging op de hoogte gehouden.

Artikel 11     Slotbepalingen
1. Indien de artikelen en/of bepalingen van dit huishoudelijk reglement in voorkomende gevallen niet blijken te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
2. Door het tekenen van het aanmeldingsformulier stemt ieder nieuw lid in met de statuten en het huishoudelijk reglement en verplicht zich deze na te leven.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, d.d. 8 maart 2013, te Den Burg, Texel

De voorzitter,                                                            De secretaris,

Frouwke Eelman                                                        Margo Daalder